Blake Shelton / Marilu White

Exhibit Hall -- Day Two (7)